Залікова книжка

 

1.        Залікова книжка видається студентам, зарахованим на перший курс протягом першого семестру, але не пізніше ніж за місяць до початку зимової екзаменаційної сесії. Записи у заліковій книжці здійснюються з використанням чорнила або пасти чорного, синього або фіолетового кольору. Виправлення, які не завірено в установленому порядку, не допускаються.

2.        У заліковій книжці викладачем виставляються оцінки (в балах та за національною шкалою), одержані студентом за результатами семестрового контролю та державної атестації (з усіх навчальних дисциплін, видів практики, курсових проектів (робіт), видів державної атестації).

3.        У випадку відрахування студента з вищого навчального закладу до закінчення курсу навчання за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем залікова книжка передається до навчальної частини технікуму, яка видає студенту академічну довідку.

4.        Дублікат залікової книжки видається лише на підставі наказу керівника вищого навчального закладу. До третьої сторінки дубліката залікової книжки вноситься запис „дублікат”. Усі дані щодо успішності студента за весь період навчання до моменту видачі дубліката вносяться в дублікат залікової книжки на підставі відомостей обліку успішності за попередні семестри. 

5.        Залікова книжка після завершення навчання за відповідною освітньо-професійною програмою підлягає поверненню для обміну на диплом про вищу освіту.


Журнал обліку роботи академічної групи та викладачів ВНЗ І-ІІ р.а.

1.       Загальні вимоги до ведення журналу

 

Журнал обліку роботи академічної групи та викладачів (далі - журнал) – обов'язковий документ, в якому фіксуються результати навчальних досягнень студентів, відвідування ними занять, виконання навчальних програм тощо.

Наявність журналу на занятті обов'язкова. У позанавчальний час журнал зберігається в навчальній частині (відділенні).

Журнал складається з розділів: «Зміст», «Облік проведення занять, їх відвідування та успішність студентів», «Виконання курсових робіт (проектів), лабораторно-практичних та графічних робіт», «Зведена відомість обліку успішності студентів та відвідування занять», «Зауваження до ведення журналу».

Записи в журналі ведуться українською мовою. Частково допускається запис змісту заняття та самостійної роботи студентів мовою вивчення предмета (навчальної дисципліни).

Записи проводяться чорнилом (стержнем) однакового кольору, чітко й охайно. На сторінках журналу не допускаються будь-які виправлення. У разі помилкового або неправильного запису виправлення погоджуються із завідувачем відділення (заступником директора з навчальної роботи).

Оцінки успішності студентів проставляються за 12-бальною шкалою з предметів загальноосвітньої підготовки, з дисциплін освітньо-професійної програми - за національною шкалою (4 бальною) або шкалою ЄКТС.

У разі неатестації студента робиться відповідний запис: н.а. (не атестований(а)).

У випадках, коли студенти звільнені за станом здоров'я від занять із фізичної культури (фізичного виховання), під час виставляння підсумкових оцінок робиться відповідний запис: зв. (звільнений(а)).

У графі «зміст заняття» відповідно до робочої навчальної програми (календарно-тематичного плану) стисло записується тема заняття, практичної, лабораторної робіт тощо.

У графі «Самостійна робота» стисло записується зміст домашнього завдання (прочитати, вивчити напам'ять, повторити тощо), параграфи (сторінки) підручника, номери завдань, вправ тощо.

У розділі «Облік виконання курсових проектів, лабораторно-практичних та графічних робіт» ведеться облік виконання студентами передбачених навчальним планом і чинними програмами лабораторних, практичних, графічних робіт та курсових проектів.

Лівий  бік сторінок цього розділу:

ведеться облік виконання робіт студентами;

після завершення курсу всіх передбачених робіт викладач пише слово «зараховано».

Правий  бік  сторінок цього розділу:

ведеться запис робіт із зазначенням дати видачі і фактичного їх виконання.

Оцінка за лабораторно-практичні роботи переноситься на основну сторінку предмета (дисципліни) (розділ «Облік проведення занять, їх відвідування та успішності студентів»).

Бали за державну підсумкову атестацію виставляються у колонку з надписом ДПА без зазначення дати після підсумкової оцінки.

 

2.       Контроль за веденням журналу

Контроль за веденням журналу здійснює завідувач відділення.

У розділі «Зауваження до ведення журналу» записуються зауваження до ведення журналу із зазначенням дати перевірки та в разі необхідності термін усунення зауважень. Викладач ставить підпис та дату ознайомлення із зауваженнями та відмітку про усунення недоліків.